شرکت فارسیان افق آرشا

خمیر کاغذ غیر چوبی

مشخصات فنی خمیر کاغذ غیر چوبی

آزمونواحدنتیجه روش آزمون
رطوبت%7Iso-207
پی اچ_7_
درجه روانیMI285_
جرم پایهGr/m265Iso-536
کاپای_24,3_
خاکستر_4_
شاخص مقاومت به پاره شدنKM5Iso1924-2
شاخص مقاومت کششیKN m/kg49_
شاخص مقاومت به ترکیدنKPa.m23Iso-2758
مش 30%33,8T233CM-06
مش 50%24,7T233CM-06
مش 100%13T233CM-06
مش 200%2,4T233CM-06
فاین%26,1T233CM-06
_%4,4Coppa usefule methode
سدیم خمیرppm5_

فایل pdf مشخصات فنی خمیر کاغذ غیر چوبی

نیاز به مشاوره دارید؟

سوالات خود را با کارشناسان ما در میان بگذارید و از مشاوره رایگان بهره مند شوید.