پروژه ایران مال تهران
وسعت پروژه ۲.۵ میلیون متر مربع

نوع محصولفایبر سمنت برد
مجری پروژهدیوار پوشش سیمان پارت

تهران

ایران مالپروژه ایران مال

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .