پروژه سیتی سنتر آبادان
نما ۴۵۰۰ متر مربع

نوع محصولفایبر سمنت برد
مجری پروژهدیوار پوشش سیمان پارت

آبادان

سیتی سنتر

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .